โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565
Spread the love

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

             วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน  2565     ณ ห้องประชุมโรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายกองเอกพุทธ  กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าฯ สงขลา  เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers)  สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565        พร้อมเปิดตัวเพลงโครงการโดย หลิว อาจารียา  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

              โดยมีนางขนิษฐา  นิโครวนจำรัส   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัยโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)   นายชูฉัตร ประมูลผล และนายชัยยุทธ มังศรี  รองเลขาธิการ คปภ.  

             ในจัดอบรมจะเป็นการเสวนาให้ความรู้ด้านการประกันภัย  โดยมุ่งเน้นแนวทางการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้แก่เกษตรกร   ได้แก่ นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา อาสาสมัครเกษตรจังหวัดและอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัด อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ผู้นำเกษตรกร และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน คปภ. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

            การดำเนินการโครงการนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงาน คปภ.
เศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  เพื่อเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

            โดยล่าสุดในปี 2565 นี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ และมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ดำเนินการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2565  รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ  และสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2565     ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ  รวมทั้งดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ปีการผลิต 2565 และในปีการผลิตต่อๆไป  ในภาพรวมแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (โraining for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

           สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 7  โดยมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการฯ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร ตลอดจนการลงพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และจังหวัดสงขลา

           โดยรูปแบบการดำเนินการตามโครงการฯ ก่อนวันจัดอบรม ดู วัน คณะผู้บสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะวิทยากร จะมีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสภาพปัญหาของเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับจังหวัดสงขลา
ได้มีการลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น จำนวน 100 คน

  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts