ร่องรอยความงดงามของวัดร้าง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี “วัดศิริวรรณาวาส”

ร่องรอยความงดงามของวัดร้าง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี "วัดศิริวรรณาวาส"
Spread the love

ร่องรอยความงดงามของวัดร้าง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี “วัดศิริวรรณาวาส” หนึ่งในความงดงามทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาฝั่งเเหลมสน ที่รอให้คนสงขลาและนักท่องเที่ยวมาเยือน
 
ร่องรอยความงดงามของวัดร้าง ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี "วัดศิริวรรณาวาส"
 
วัดศิริวรรณาวาส ตั้งอยู่ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เดิมในอดีตเป็นวัดที่เจ้าเมืองสงขลาต้นตระกูล ณ สงขลา ในสมัยที่เมืองสงขลาตั้งอยู่ที่แหลมสนเป็นผู้สร้าง จากหลักฐานที่มีการบันทึกในเอกสารโบราณสมัย ร.5 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสร็จตรวจการคณะสงฆ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2455 ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับ วัดศิริวรรณาวาส ว่า “วัดศิริวรรณาวาสมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดตก พระปลัดมี เป็นเจ้าอาวาส” จากบันทึกดังกล่าวทำให้เห็นว่าวัดศิริวรรณาวาสในอดีตมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับเมืองสงขลา
 
 
กรมศิลปากรได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดศิริวรรณาวาส (ร้าง) และประกาศเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานบริเวณเมืองสงขลาเก่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 119  หน้า 10190 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 2,460 ไร่
 
 
ลักษณะของวัดศิริวรรณาวาสตั้งอยู่บนพื้นเชิงเขาโดยมีอุโบสถตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งปลูกสร้างภายในวัดศิริวรรณาวาส ประกอบด้วย อุโบสถ หอระฆัง เนื่องจากในอดีตวัดศิริวรรณาวาสเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พรรษามาเป็นเวลานาน ทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงให้เห็นร่องรอยความสำคัญของวัดศิริวรรณาวาสอยู่ ซึ่งในปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาแล้ว
 
 
สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดศิริวรรณาวาส มีอุโบสถและหอระฆังที่แสดงรูปแบบศิลปกรรมแบบท้องถิ่นภาคใต้ที่สวยงามยิ่งนัก รวมทั้งกำแพงแก้วที่สร้างล้อมอุโบสถ โดยทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีซุ้มประตูแบบเก๋งจีน อายุประมาณสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-25
 
อย่างไรก็ตามแม้กาลเวลาผ่านไปสิ่งปลูกสิ่งต่างๆ ภายในวัดศิริวรรณาวาสจะอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่วัดศิริวรรณาวาสได้ให้แง่คิดสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดศิริวรรณารามนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาไม่สามารถที่จะคงสภาพความใหม่อยู่ได้ตลอด วัดศิริวรรณาวาสได้ทรงไว้ซึ่งความมีคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่แสดงผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นอย่าง และอยู่คู่กับเมืองสงขลาตลอดไป
ข้อมูล : trueid
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics