การสัมมนาทางวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 4 “Change Agents Forum” ตอน “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”

Spread the love

การสัมมนาทางวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 4 “Change Agents Forum” ตอน “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้
 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน  2567  ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการระดับภาค ครั้งที่ 4 “Change Agents Forum” ตอน “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”  โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ หรือ “คนใต้หยัดได้”  โดยมีนายพิชัย  อนวัชพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ ตัวแทนบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agents จากพื้นที่โครงการคนใต้หยัดได้ 8 จังหวัด และแกนนำคนทำงานพื้นที่โครงการสุขเป็นจาก 12 ตำบลนำร่องที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น การศึกษาพัฒนาสังคม ภาคประชาชน วิทยากร สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต คณะทำงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
 
 

 
 การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ ซึ่ง ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11, ศูนย์อนามัยที่ 12, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด : นครศรีธรรมราช, พังงา, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี, กระบี่ และชุมพร โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเยาวชน และส่งเสริม ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อลดและป้องกันปัญหาสุขภาวะที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น การส่งเสริมพัฒนาการและเพศศึกษา การป้องกันความรุนแรงและลดการรังแกกัน โดยมุ่งทำงานกับ บุคคลแวดล้อมวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ เพื่อน บุคคลากรสาธารณสุข การศึกษาและพัฒนาสังคม และสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดการ ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
 
 
 นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า โดยใช้บทเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ หรือ “คนใต้หยัดได้” ที่ดำเนินการมาเกือบ 10 ปี ผนึกกำลังกับภารกิจสำคัญในการสร้างเสริมเสริมสุขภาวะทางใจแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ได้ขอให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และ ภาคีเครือข่าย “คนใต้หยัดได้” และทางเชฟรอนยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขยายฐาน และบูรณาการงานส่งเสริมความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต่างเป็นเป้าหมายร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องอย่างยิ่งกับภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสานต่อพลังของทุกฝ่ายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ให้ยังคงเดินหน้าในภารกิจนี้ต่อไป
 
 
 อีกทั้ง ภายในงาน ได้มีการนำบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนที่ทำงานพัฒนาการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัว และส่วนที่เริ่มทำงานด้านการส่งเสริม สร้างความแข็งแรงทางใจมาพบกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและขยายงาน ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำคนทำงานทั้งจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข พัฒนาสังคม การศึกษา และกลไกชุมชนภาคใต้ รวมทั้งแนะนำนวัตกรรม แนวคิดทาง วิชาการงานจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเยาวชน และครอบครัว
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics