มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่
Spread the love

สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหาดใหญ่  ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 คณะกรรมการสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ ร่วมทั้งองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเมืองหาดใหญ่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยการประชุมเดือนเมษยายน 2567 เป็นครั้งที่ 23 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
“สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมพลังการทำงานพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผ่น เสนอแนะและประสานการทำงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเมืองหาดใหญ่อย่างมีดุลยภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจรองรับการพัฒนาหาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable City)
 
ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 27 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตมารับใช้สังคม มีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิต มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน เราเข้าไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีส่วนช่วยในการผลักดัน SME ให้เติบโต ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเมือง และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบ ส่วนเรื่องวิจัย วิชาการ เราวิจัยเรื่องชันโรงที่ช่วยชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่จะขับเคลื่อนเมืองผ่านสภาเศษฐกิจหาดใหญ่ ถ้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สามารถช่วยอะไรได้ เรายินดีที่จะช่วยอีกทางหนึ่ง 
 
ซึ่งการกระชุมในครั้งนี้มีตัวแทนสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ เข้าร่วมทั้ง 33 คน และมีวาระต่างๆ อาทิ
1. ความก้าวหน้า โครงการจัดหาที่ดินเพื่อเสนอสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ แห่งที่ 2
2. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน Smart Mobility หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่ (Hatyai City Bus) และโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Go Songkhla
3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้าน Entertainment Complex ภายใต้การศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2567 โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. ความก้าวหน้า ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ และเขตธุรกิจใหม่หาดใหญ่ (Hatyai New Business Zone)
5. ข้อเสนอต่อการพัฒนาการดำเนินงานสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ ในโอกาสครบ 2ปี ของสภาเศรษฐกิจหาดใหญ่
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics