มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับมวยไทย เปิดเวทีเสวนา “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับมวยไทย เปิดเวทีเสวนา“มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก”
Spread the love

มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับมวยไทย เปิดเวทีเสวนา“มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก” เชิญครูมวย นักมวย ชื่อดังระดับตำนานของเมืองไทยร่วมเวที

พร้อมจัดการแข่งขันชกมวย รายการ “ศึกมวยไทยเมืองลุง” มุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านมวยไทยสู่เวทีโลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับมวยไทย เปิดเวทีเสวนา“มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก”

              วันที่ (6 กุมภาพันธ์  2567) อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง จัดการเสวนา “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก”       โดยมีครูมวยระดับตำนานของเมืองไทย นักวิชาการ อดีตนักมวยชื่อดังของเมืองไทย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ อาคารทักษิณาคาร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมจัดแสดงการชกมวย 13 คู่   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการเสวนา  

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความหมายและเอกลักษณ์ใหม่ของความเป็นรัฐชาติและท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) ที่เข้มข้นและเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชาติในการสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ การสั่งสมความรู้ของผู้คนในสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่  4 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

          “มวยไทย” ซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Thai Fighting) มีอัตลักษณ์โดดเด่นอันก่อเกิดจากการหลอมรวมและความหลากหลายจนกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งคนในระดับชาติและนานาชาติ สู่การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power จากรากสู่โลก (Glocalization) ด้วยการประสานสร้างความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ครูภูมิปัญญามวยไทยในท้องถิ่น ผู้ประกอบการวัฒนธรรมมวยไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง  กิจกรรมของโครงการดังกล่าวในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power จากรากสู่โลก (Glocalization) ต่อไป

            ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก” ซึ่งเป็นการร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนราชการจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)  ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเสวนา    “มวยไทยเมืองลุง : จากรากสู่โลก” โดยมีครูมวยระดับตำนานของเมืองไทย นักวิชาการ อดีตนักมวยชื่อดังของเมืองไทย และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีเสวนา ดังนี้ ครูเสน่ห์ ทับทิมทอง : ครูมวยระดับประเทศไทย, นายปรี อินทรนก : ครูมวยระดับประเทศ,  นายวิวัตร ชูอุบล รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง,  ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญจน์ : อดีตยอดนักมวยไทย “ขุนเข่าเสาโทรเลข”,  นายสุเมธ ไชยชนะ : ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง,  อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ : อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ,      คุณไตรรงค์ ขุนต่างตา : ครูมวยระดับประเทศไทย, จำกัด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

            ต่อจากนั้นติดตามด้วยการเสวนาในประเด็น “ยกระดับมวยไทยสู่โลกดิจิตอล” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายลักษณ์ เตชะวันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเมจิน ดีไซน์ จำกัด  ดร.พุทธิวงศ์ เอื้อมหเจริญ  กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มฟิตฟู้ด จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ณ อาคารทักษิณาคาร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   

             สำหรับภาคค่ำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดการแข่งขันชกมวย รายการ “ศึกมวยไทยเมืองลุง” ต่อประธานในพิธี นายปรีชา นวลน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวย รายการ“ศึกมวยไทยเมืองลุง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้มีการจัดกิจกรรมกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักมวยเยาวชน และนักมวยในจังหวัดพัทลุง มีเวทีสำหรับการแสดงความสามารถ ฝีมือ แม่ไม้ มวยไทย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง  ซึ่งทำการแข่งขันชกมวย จำนวน 13 คู่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics