พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
Spread the love

 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
 
         
         วันที่ 3 เมษายน 2564  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จชต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จํานวน 320 คน แบ่งเป็น เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 84 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 236 คน มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย และเทพา) และกําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน หรือกําลังศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีครูพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลเยาวชนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
       
          โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดําริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นําเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทําให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”ได้ดําเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดําเนินการไปแล้ว 37 รุ่น
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
 
         พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนจงภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ นับเป็นโครงการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการดำเนินชีวิต และขอให้ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมฯ ใช้ทักษะและประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายไปใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ให้ดีที่สุด
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
 
         ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า จากความตั้งใจและความปรารถนาดีของท่านประธานองคมนตรีและคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงการฯ สามารถผลิตน้องๆ เยาวชนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ นับเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขพื้นที่ จชต.ในการบูรณาการแผนงานการทำงานภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแท้จริง ซึ่งที่มาผ่านมาสามารถสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวของเยาวชนในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีในมิติสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
 
         ทั้งนี้ น้องๆ เยาวชน ผู้เข้าร่วมทั้ง 320 คน จะได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย และจะได้เข้าพํานักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ซึ่งโครงการฯ เป็นการพาเยาวชนสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นําและผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวของเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts