ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3
Spread the love

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซ็นทรัลหาดใหญ่

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซ็นทรัลหาดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดขึ้น โดยมี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน” โดย อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาซน) และตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้ร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคอรัปชั่น

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ครั้งที่ 3

กิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจิตสำนึก เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ตื่นตัวและมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมที่มิชอบในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics