เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมกับ Depa Thailand จับมือผู้ว่าฯ 5 จ. ลงนาม MOU ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง ในจชต.

เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมกับ Depa Thailand จับมือผู้ว่าฯ 5 จ. ลงนาม MOU ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง ในจชต.
Spread the love

เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมกับ Depa Thailand จับมือผู้ว่าฯ 5 จ. ลงนาม MOU ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง ในจชต.

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)​ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa Thailand) พร้อมด้วย จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง 7 ฉบับ มีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง 7 คน นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร​ เลขาธิการ ศอ.บต. นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดอย่างยั่งยืน

เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมกับ Depa Thailand จับมือผู้ว่าฯ 5 จ. ลงนาม MOU ร่วมผลักดันเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง ในจชต.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ระบุ ข้อความดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงขึ้น เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดอย่างยั่งยืน พร้อมยื่นขอการรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับทักษะบุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ สามารถนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ได้จริง

นอกจากนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยังระบุการดำเนินการขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในการยกระดับขีดความสามารถ ลดต้นทุนและสร้างโอกาสด้านรายได้

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนา จชต. ซึ่งมีการพัฒนาหลายมิติ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งปัญหาปากท้อง สุขภาพ อาชีพ รายได้และอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา จึงร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะ Depa Thailand  กระทรวงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง ศอ.บต. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง หนุนเสริม เติมเต็มผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องดิจิทัลนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เน้นเรื่องพื้นที่เมืองน่าอยู่ หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีการดำเนินงาน 7 ด้าน คาดว่า จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในปี 64-65 นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts