จังหวัดสงขลา ยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง

Spread the love

จังหวัดสงขลา ยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0” จังหวัดสงขลา โดยมีนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานจังหวัด ตลอดจนคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่ระบบราชการ 4.0 อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสมรรถนะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเองและสามารถนำผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การแผนยุทธศาสตร์องค์การ หรือแผนอื่นๆอันจะนำไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนากรอบแนวทางและเครื่องมือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การสู่ระบบ ราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักการมาตรการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม มาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 นั้น

สำหรับการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หรือแผนอื่น ๆ อันนำไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) อย่างจริงจัง

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: