สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.สงขลา

Spread the love

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.สงขลา

                สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : โครงการตามพระบรมราโชบาย ร.10” มรภ.สงขลา นำองค์ความรู้สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชื่อนิทรรศการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : โครงการตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10”

                นิทรรศการที่จัดทำขึ้นนี้แสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินการและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ถวายรายงาน ภายในนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่ได้นำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแบ่งเป็น ส่วน ได้แก่

                1. ชุมชนต้นแบบเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ประกอบด้วย ผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลงานการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยแสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเขาขาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟของกลุ่มกาแฟบ้านนาข่าเหนือ ผลิตภัณฑ์สบู่หินงามที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะหินงาม และผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะของกลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน ที่เกิดจากความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการรวมกลุ่มสตรีเป็นศูนย์ช่างประจำชุมชน

                2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลงานการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประกอบด้วย การทำเส้นใยปอเทือง ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอเทือง ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากต้นปอเทือง ได้แก่ ชาปอเทือง สบู่และเครื่องสำอางจากปอเทือง โดยแสดงนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่สู่การสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts