กฟผ. ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Spread the love

กฟผ. ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด Let’s go Eco together ประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาการดำเนินภารกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและขยะพลาสติกสอดรับ เทรนด์สิ่งแวดล้อมโลก


วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Let’s go Eco together” เปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2561 โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาบูรณาการ เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกระบวนการศึกษาความเหมาะสมจนถึงการนำของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ กฟผ. มีนโยบายมุ่งมั่นและดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข


ภายในงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2561 ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสอดรับกับกระแสสิ่งแวดล้อมโลก เรื่องการลดปริมาณขยะจากพลาสติก เนื่องจากเป็นขยะที่มีจำนวนมากและย่อยสลายยาก ผ่านรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการ EGAT zero waste กิจกรรม Bike Rally ปั่นลดขยะ กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการทำกระเป๋าจากป้ายไวนิลใช้แล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไป พร้อมส่งมอบปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั่วกันทั้งองค์การ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี


“กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม คือการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า กระบวนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์การไปสู่การเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายวิบูลย์ กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics