มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024
Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024
รางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค (Outstanding Contribution to Regional Development)
นับเป็นการประกาศศักยภาพมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่มีคุณภาพโดดเด่นในระดับนานาชาติ
 
Times Higher Education (THE) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “THE Awards Asia 2024” ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในการประชุมวิชาการ “THE Asia University Summit ณ Sunway University” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค จากผลงาน “การยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนนวัตกรรมจังหวัดสงขลา” (The Enhancing Potential of Innovation Community Strengthening, Songkhla Province)
 
 
 
            ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจกับรางวัล “THE Awards Asia 2024” เป็นอย่างมาก ที่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สร้างผลงานคว้ารางวัล “THE Awards Asia 2024” ให้กับมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re- inventing University) ขอชื่นชมและให้กำลังทีมวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนาผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Research) เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสามารถสร้างผลงานวิจัยจนสำเร็จในระดับนานาชาติ และรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 27
 
           ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรผู้นำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่มีมาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา หลายล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ Times Higher Education ยังได้จัดประกวดผลงานรางวัลสุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2024 THE Awards Asia 2024 ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถผ่านเข้ารอบ 8 มหาวิทยาลัยสุดท้ายของเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นก่อนจะคว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย สาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต่อว่า รางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024 เป็นรางวัลสำหรับมหาวิทยาลัย ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสาขานี้ ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โครงงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ทำให้ชุมชนนวัตกรรมของจังหวัดสงขลา มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนจนทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ในการทำความเข้าใจกับชุมชน พยายามพัฒนาชุมชนหลายแห่ง ให้เกิดนวัตกรชุมชน หรือผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้และต่อยอดให้แก่คนทุกช่วงทุกวัย สามารถสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง จนทำให้เศษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
          รางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024 ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นอย่างดี ในการที่เข้าถึงและช่วยให้ชุมชนสามารถเข้มแข้งด้วยตัวเองได้ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กว่า 40 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ เรื่องของการประสานงานกับผู้นำชุมชน การเข้าถึงชุมชน การนำตัวอย่างผลผลิตเข้าวิเคราะห์ผลในห้องปฎิบัติการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดสมัยใหม่ให้กับชุมชนในท้องถิ่นช่วยให้เศษฐกิจชุมชท้องถิ่นหรือชุมชนฐานราก มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับรางวัลนี้ต้องขอบคุณแหล่งทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณทีมคณาจารย์นักวิจัยที่ช่วยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จได้รางวัลนี้มา
 
 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ THE Awards Asia 2024

 
           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาความเป็นเลิศ ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re- inventing University) เพื่อการเป็น “หลักในถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล” โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) มุ่งสร้างครู ที่เป็นนวัตกรและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2) มุ่งขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่และชุมชน เพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
3) มุ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงอาเซียนโดยเฉพาะด้านธุรกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics