สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียน ม.ต้น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียน ม.ต้น
Spread the love

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ของนักเรียน ม.ต้น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ที่จังหวัดสงขลา

นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกในการใช้ภาษาถิ่นของตนเอง และเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดในปีนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค

โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดความเห็น ทัศนะ มุมมอง และความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็นที่ผู้เข้าประกวดสนใจ เช่น การมีรากเหง้าทางประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ การมีจรรยามารยาท ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือค่านิยมอื่น ๆ ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน และมีแนวทางที่จะสืบสานเรื่องดังกล่าวให้คงอยู่กับประเทศไทยได้อย่างไร ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย ทั้งนี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้คัดเลือกจากวีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาคละ 10 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาค ต้องมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นต่อหน้าคณะกรรมการ

สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศของใต้ ได้แก่ เด็กชายธนกฤต มีสุข โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายไรฮาน ปาละวัล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล และรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธัญวลัย อภิรักขิตกุล โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2567 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละภาค จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics