66 องค์กรเครือข่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพาเดินหน้ายื่นหนังสือไม่ยอมรับ MOU ของ รมว.พลังงาน

Spread the love

                                  66 องค์กรเครือข่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพาเดินหน้ายื่นหนังสือไม่ยอมรับ MOU ของ รมว.พลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล หาดใหญ่ กลุ่มเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 66 องค์กรเครือข่ายประชาชนในอำเภอเทพา นำโดยนายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ในฐานะประธานกลุ่มฯ ได้มายื่นหนังสือถึงนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกับขอให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไว้ในแผนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้รวมทั้งในภาพรวมของประเทศ และมีเพียงพอใช้ตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ สร้างศักยภาพการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสันติและความสงบสุขขึ้นในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติปีพ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทางกลุ่มฯ เห็นว่าโรงไฟฟ้าเทพาสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในหลายหลายด้านได้เป็นอย่างดี
****หลังจากนั้นทางกลุ่มฯ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบพร้อมยืนยันจะส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเร็วที่สุด
****สำหรับเนื้อหาในหนังสือเป็นแถลงการณ์เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ยอมรับการตัดสินใจของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองทะเลกระบี่-เทพายุตติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวัน่ที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจุดชนวนให้กลุ่มผู้
สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพามีความเกลียดชังต่อภาครัฐอย่างรุนแรง เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของ คสช.ตลอดมา และทางกลุ่มขอประนามและไม่ยอมรับบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีกต่อไป รวมทั้งได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนี้ ทางกลุ่มฯ จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามการลงนามข้อตกลงที่ไปตกลงให้ กฟผ.ยุติการดำเนินคดีกับ NGOs ซึ่งเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่
****ไม่ยอมรับและคัดค้านข้อตกลงทั้งหมด รวมทั้งขอให้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเนื่องจากขาดความชอบธรรม
****คนเทพาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉิน
****ตัวแทน “คนเทพา” หลายร้อยคนจะเดินทางไปฟังคำตอบที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและปักหลักต่อสู้เช่นเดียวกับ NGOs จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
****จะยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics