พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559  ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Spread the love

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559  ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงประทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” แก่ผู้ได้รับคัดเลือก ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 716 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 26 คนและปริญญาตรี 685 คน

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาการ แก่รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประเภททั่วไป แก่นายภาณุ อุทัยรัตน์และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” แก่นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ

โอกาสนี้ประทานพระโอวาทความว่า  “การที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางรากฐานให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น เป็นการวางหลักการในการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี สร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตตนเอง บัดนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแล้วของมหาวิทยาลัยนี้ ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานใด ๆ ขอให้พยายามดำรงตนตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม นำคุณธรรมความดีมาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนรู้จักนำวิชาความรู้มาสร้างตน สร้างฐานะ ให้สำเร็จก้าวหน้าในแต่ละคน จะสามารถนำพาชีวิต กิจการงานทั้งปวง ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics