มรภ.สงขลา เสริมความรู้ด้านไอที นศ. 2 พันคน

Spread the love

มรภ.สงขลา เสริมความรู้ด้านไอที นศ. 2 พันคน
ประยุกต์ใช้กับการเรียน-พร้อมต่อยอดสู่อาชีพ

 

มรภ.สงขลา เสริมความรู้ด้านไอทีนักศึกษา 2,000 คน ตลอดเดือน ม.ค.– ก.พ. 61  หวังช่วยประยุกต์ใช้กับการเรียน ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

                                               

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดถึงการอบรมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ว่า จัดขึ้นระหว่างเดือน ม.ค.– ก.พ. 61 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ให้แก่นักศึกษา 2,000 คน รวม 12 รุ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนั้น ยังช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการงานอย่างมาก สำนักวิทยบริการฯ ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น

ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , PowerPoint) และเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รู้จักเครื่องมือและการทำงานเว็บของเบราเซอร์ การตั้งค่าต่างๆ ในการทำงานของเว็บเบราเซอร์ การดาวน์โหลดข้อมูล การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google และเรียนรู้การใช้งาน Google  For Education ในการสร้างชั้นเรียน การกำหนดรายละเอียดของรายวิชาและผู้สอน การสร้างประกาศ การเพิ่มข้อมูลนักศึกษา การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา การมอบหมายงานให้นักนักศึกษา การแนบไฟล์เพื่อสั่งงาน และ การแก้ไข ลบ มอบหมายงาน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมจะช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ทั้งยังสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุค 4.0

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics