ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์วิชาการ “สืบสานงานพ่อฯ”

Spread the love

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์วิชาการ สืบสานงานพ่อฯ

 

            ร.ร. สาธิต มรภ.สงขลา โชว์ความเป็นผู้นำทางการศึกษา จัดงานวิชาการ60 สืบสานงานพ่อ รอยต่อของแผ่นดิน อวดผลงานนักเรียนอนุบาล-ประถมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

            ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสาธิตฯ วิชาการ60 สืบสานงานพ่อ รอยต่อของแผ่นดิน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้ นประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นำไปสู่การค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็ มศักยภาพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้ อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิ ชาการในระดับสูง ผ่านการจัดประสบการณ์จริงให้นั กเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้ านการศึกษา โดยในงานมีการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการของนักเรียนให้เป็นที่ ประจักษ์แก่ชุมชน รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรี ยนบรรลุตามเป้าหมาย

                ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ภายในงานนิ ทรรศการแสดงผลงานและและการแข่ งขันทักษะวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการระดับชั้นอนุบาล นิทรรศการการงานอาชี พและเทคโนโลยี นิทรรศการศิลปะและดนตรี นิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร นิทรรศการโครงงาน นิทรรศการภาษาไทยและสังคมศึกษา ร่วมกับ ที่ทำการไปรษณีย์ สงขลาและชมการแทงหยวกเครื่ องสดประดับพระจิตกาธาน นิทรรศการหอดูดาว นิทรรศการห้องสมุด นิทรรศการคณิตศาสตร์ นิทรรศการภาษาอังกฤษ นิทรรศการสวนสัตว์ สงขลา และ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกพระอัจฉริยภาพด้านต่ างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตัวอย่างเช่น นิทรรศการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่นำเสนอในหัวข้อ สืบสานงานพ่อสร้าง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ถ่ายทอดเรื่องราวพ่อกับฟ้า ฝนหลวง พ่อกับดิน นาข้าวของพ่อ พ่อกับความพอเพียง พ่อกับลม กังหันลม พลังงานไฟฟ้า พ่อกับเพลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ พ่อกับดิน หญ้าแฝก เป็นต้น

                รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรี ยนสาธิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนรู้เป็ นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสู ตรสู่การปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็ นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมื องไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่ นในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่ อการประกอบอาชีพและการศึ กษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคั ญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุ กคนสามารถเรียนรู้และพั ฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics