ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”
Spread the love

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODEL พร้อมร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตรยั่งยืน การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODEL และ อว. ส่วนหน้า ซึ่งเป็นการตรวจราชการตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านเกษตรยั่งยืน และ ด้านการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบจตุภาคี อาทิ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนต้นแบบ โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 โครงการเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (วิศวกรอาสา) เป็นต้น ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG MODEL

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการ อว. ยังได้ร่วมรับฟังและหารือกับคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts