คณะนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

Spread the love

ประธาน “ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”โดย รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ ตัวแทนนักวิชาการ พร้อมด้วย คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือ ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม เหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานชมรมฯพร้อมด้วยนักวิชาการ7 คน ได้แก่ นายสุรพันธ์ วงษ์โอภาสี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน รศ.สมศักดิ์ สายสินธ์ชัย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ เหล่าทศนักวิชาการแสดงความห่วงใยต่อกรณีการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา ดร.ภิญโญ กล่าวว่า ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าหลักเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อวิกฤติไฟฟ้าของภาคใต้ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน ระบบผลิตไฟฟ้าของภาคใต้พึ่งพาเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเกือบ90% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ดังนั้นหากเกิดผลกระทบต่อแหล่งก๊าซฯ เช่น การปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(JDA)ขณะเดียวกันปริมาณสำรองก๊าซฯในอ่าวไทยก็ลดน้อยลงทุกๆปีจะส่งผลต่อการขาดแคลนเชื้อเพลิง จึงต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)จากต่างประเทศมาทดแทนมากขึ้น หากก๊าซ LNG ในอนาคตปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศทันที ดังนั้น การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ จะช่วยกระจายความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงและลดปัญหาวิกฤติไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้และช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าอีกด้วย
ขณะนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าล่าช้าไปจากแผนเดิม ส่งผลความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯใหญ่ๆไม่เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยแล้ว แต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน
“ผมมั่นใจ เพราะเคยไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ได้น่ากลัวหรือมีผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้นโครงการของรัฐจึงควรสนับสนุน เพราะเป็นโครงการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ไม่ใช่เกิดการต่อต้านจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ ยืนยันคณะอาจารย์นักวิชาการที่ลงชื่อสนับสนุนในครั้งนี้ ไม่มีไครอยู่เบื้องหลังหรือได้รับประโยชน์ใดๆ” นายสมศักดิ์ สายสินธ์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นไว้
สำหรับรายชื่ออาจารย์และนักวิชาการ ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่ภาคใต้ มีทั้งสิ้น43ราย เช่น นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นายสุรพันธ์ วงษ์โอภาสี นักวิชาการอิระด้านพลังงาน นายสุนทร พุ่มจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมนูญ มาศนิยม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายคมสูรย์ สมประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทียนไชย ต้นไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อำไพวรรณ ภราดรนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น
ทั้งนี้นาย สมพาส เปิดเผยว่าเตรียมนำหนังสือนี้ส่งถึงนายกรัฐมนตรี ให้ได้รับทราบต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts