มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2

มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2
เสริมศักยภาพบุคลากรฝึกเขียนโครงการวิจัยและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.วิทวัส เหมทานนท์ ผศ.ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์ และ ดร.พลากร สัตย์ซื่อ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
 
มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่องอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) ครั้งที่ 2
 
รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การลงทุนทางสังคมมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ด้วยเงินทุนวิจัยที่มีจำกัดทำให้รัฐบาลและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต้องมั่นใจว่าเงินทุนที่จัดสรรให้แก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่า ซึ่งการประเมินคุณค่าของโครงการเริ่มจากการประเมินผลผลิต (Output) ตามด้วยผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) อาจกล่าวได้ว่า เป็นการประเมินว่าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐาน จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสนับสนุนการจัดทำโครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
ด้าน ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มรภ.สงขลา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัยและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเขียนโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics