จังหวัดสงขลา  เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการคัดบรรจุสินค้าเกษตรระบบมาตรฐาน GMP

Spread the love

จังหวัดสงขลา  เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการคัดบรรจุสินค้าเกษตรระบบมาตรฐาน GMP เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

วันนี้ (ก.ย.60) ที่กลุ่มผักปั่นสุข หมู่ที่ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข ผักปลอดสารพิษเปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการคัดบรรจุสินค้าเกษตรระบบมาตรฐานGMP ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน245,700 บาท เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ให้เกษตรกรมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนและมีโรงเรือนคัดตัดแต่งผักและบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีนายอนุวัต ลัภกิตโร ประธานกลุ่มฯ และชาวบ้าน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายอนุวัต ลัภกิตโร กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนสวนปั่นสุข อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นจากการเข้าอบรมทำเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดขึ้นมา และนำมาพัฒนาต่อเนื่อง เป็นระบบจนสามารถผลิต     ผักจนได้รับมาตรฐาน GAPจำนวน 13 ชนิดและตลาดส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ผู้บริโภคให้การตอบรับด้วยดีซึ่งขณะนี้กลุ่มได้มีการขยายตลาดเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยติดต่อกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเพื่อส่งพืชผักไปจำหน่าย โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางในงานภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการ ปลูกผักปลอดสารพิษ ในเชิงพานิชย์และสนับสนุน ปรับปรุงโรงตัดแต่งผักและบรรจุตลอดจนอุปกรณ์สดุต่างๆให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics