มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.
Spread the love

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.
มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ช่วยนักเรียนอ่านคล่อง เขียนเป็น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียน ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียน ตชด. จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 30 คน เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน ตชด. รวมทั้งเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ที่เข้าร่วมโครงการตามความต้องการของโรงเรียน

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมศักยภาพครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน รร.ตชด.

ทั้งนี้ คณะทำงานการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมหลายประการ อาทิ การอบรมพัฒนาครู การจัดค่ายวิชาการ และการนิเทศติดตามการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. คณะทำงานพบว่านักเรียนบางโรงเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นบางคนไม่อออกและเขียนไม่ได้ มีผลทำให้ไม่สามารถอ่านรับความรู้และเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถอ่านออกอย่างคล่องและเขียนเป็น ถึงขั้นเขียนสื่อสารได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้รายวิชาอื่นด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics