ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 
Spread the love

 

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

ช่องทางให้บริการที่เข้าถึงผู้รับบริการมากที่สุด

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

          วันนี้ (18 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ณ ศาลจังหวัดสงขลา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประธานในพิธีเปิด จุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ช่องทางให้บริการที่นำงานที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ ณ จุดเดียว โดยมี นายสำเริง สันธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเกื้อกูล ธรรมเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

          นายเกื้อกูล ธรรมเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากประธานศาลฎีกามีนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน “ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค”ประกอบกับศาลจังหวัดสงขลา มีปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละวันมีประชาชน ตลอดจนคู่ความมาติดต่อราชการศาล ติดตามความคืบหน้าของคดีในบริเวณศาล ณ จุดบริการต่างๆ เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ที่เข้าไปในบริเวณภายในศาล จึงจัดให้มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการที่นำงานที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ ณ จุดเดียว

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

          นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการมากที่สุด คือมีความรวดเร็ว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุดเดียว ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย กระชับ และลดการเลือกปฏิบัติ ตามนโยบายการให้บริการที่ประทับใจภายใต้คำนิยาม “ข้าราชการไทยหัวใจบริการ”

ศาลจังหวัดสงขลา เปิดจุดบริการรับคำคู่ความเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 

          ทั้งนี้ บริการ One Stop  Service ถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการของศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการติดต่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเข้าถึงการบริการได้ง่าย  โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ให้บริการควรตระหนักว่า ผู้ที่มาติดต่อราชการควรได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการมากที่สุด

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว    –   ประชา – วงศ์นิธิ /ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts