ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

       วันนี้ (28 เมษายน 2567) ที่วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศิริชัย วจีสัจจะ พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รอง ผบ.ฉก.สงขลา นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอนาทวี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ บิดา มารดา และผู้ปกครองของผู้บรรพชา เข้าร่วม โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวให้โอวาท

        จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ณ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นสามเณรบรรพชาที่วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 56 รูป และบรรพชาที่วัดยางทอง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 43 รูป รวมทั้งสิ้น 99 รูป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพันความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

        ในการนี้ พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวว่า “ขออนุโมทนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้โอกาสวัดนาทวี เป็นสถานที่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสามเณรจะเริ่มลาสิกขาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 และมีสามเณรอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ลาสิกขา เนื่องจากมีความประสงค์เรียนต่อเป็นสามเณร ดังนั้นวัดนาทวีจึงขอรับสามเณรเหล่านี้ได้มาเรียนต่อ เพื่อเป็นการสร้างเสริมในเรื่องการศึกษาและตอบโจทย์ดำริผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่มุ่งหวังในเยาวชนห่างไกลยาเสพติด การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แล้ว ยังเป็นการมาอบรม บ่มใจ และขัดเกลาลูกหลานชาวอำเภอนาทวีและอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย”

       ด้านนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณทางคณะสงฆ์ทุกรูป ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันวางแผนและคัดเลือก สรรหากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาบวชสามเณรและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดหาจีวร เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งอาหาร น้ำปานะ ที่นำมาดูแลสามเณรในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัด สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณไปยังผู้ปกครองที่ได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าทุกท่านได้ทำบุญอันสำคัญและอย่างยิ่งใหญ่ นับเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิต ทั้งนี้เป็นการให้โอกาสลูกหลานได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะในระหว่างที่เข้ามาเป็นสามเณร เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ และฝึกในเรื่องระเบียบวินัยวินัย หวังว่าหลังจากที่สามเณรลาสิกขาออกไปจะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตสืบไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics