คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจ เริ่มต้นStartup Club

Spread the love

วันนี้ (11 ม.ค. 61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำหรับ โครงการจัดตั้งชมรมฯ ในครั้งนี้มี นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลาได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการ Startup Club โดย สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา รู้จักเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีคิดแบบใหม่ พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Starup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษา ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย บ่มเพาะ และผลักดันให้มีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดแนวคิดต่างๆให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น จำนวน 8 กลุ่ม มีสมาชิกชมรม 60 คน ได้แก่ กิจกรรมสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จำหน่ายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษามีความสนใจใช้เวลาว่างจากการเรียนภาคปกติ ที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีแนวทางให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมแทน คือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up ทางเศรษฐกิจใหม่ ให้มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics