มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ

Spread the love

 

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่ นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติ

 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-7 ก.พ. 2. ภาษาจีนเบื้องต้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันที่ ม.ค.-1 ก.พ  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันจันทร์และวันพุธ วันที่ 831 ม.ค. 4. ประเมินความสามารถและพั ฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. เป็นต้นไป 5. เตรียมสอบ TOEIC วันที่ 16 ม.ค.-8 ก.พ. และ 6. อบรมโฟนิกส์ (Phonics) พูดได้ สะกดเป็น เนื่องจากภาษาต่ างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมี บทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ

 

ดร.สลิลา กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่าทั กษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยยั งอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็ นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่ างกัน ประกอบกับปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานกับต่ างประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีชาวต่างชาติปฏิบัติ งานในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพั ฒนาความสามารถการใช้ภาษาอั งกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอั งกฤษมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่ วยงาน ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมสนทนาภาษาอั งกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า หากพูดถึงภาษาต่างประเทศที่ ควรรู้ในโลกยุคนี้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว คงหลีกไม่พ้นภาษาจีน เพราะปัจจุบันจีนก้าวขึ้นเป็ นประเทศหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่ อเอเชียและต่อโลก นอกจากนี้ ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้กันอย่ างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และในหมู่ชาวจีนโพ้ นทะเลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ได้ รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบั นการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รั บความนิยมมากขึ้น โดยพบได้ทั่วไปจากอาหาร ร้านค้า การท่องเที่ยวฯลฯ อีกทั้งคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุ กปี ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงได้จั ดอบรมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเบื้ องต้น ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่ สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถด้ านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอี กหนึ่งภาษา  

ด้าน นายฆรวัณณ์ สถล นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ภาษา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ภาษายั งอบรมเรื่องโฟนิกส์ให้แก่นักศึ กษา เพื่อให้เรียนรู้วิธีการโฟนิกส์ ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะในการเรี ยนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคำ เมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสี ยงเป็น จะทำให้เข้าใจเวลาฟังเจ้ าของภาษาพูด เมื่อเข้าใจก็สามารถโต้ตอบได้ และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้หลั กแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนอ่านได้ก็ จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ พร้อมทั้งประเมิ นความสามารถและพัฒนาภาษาอั งกฤษของนักศึกษาปี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินความสามารถต้ องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้ วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Ellis ตามระยะเวลาที่ศูนย์ ภาษากำหนดให้ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิ นครั้งที่ 2 ได้

นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังจัดอบรมเตรี ยมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มี ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้ งในและต่างประเทศ การสอบ TOEIC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์ กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานศึกษา สายการบิน ธนาคาร โรงแรม บริษัททัวร์ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ต้ องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics