ในหลวง ร.10 – พระราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2565 แก่ปวงชนชาวไทย

Spread the love

ในหลวง ร.10 – พระราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2565

แก่ปวงชนชาวไทย

               ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ในหลวง ร.10 - พระราชินี

            วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย

            ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกัน และอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์

            คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล กับความสุข ความเจริญ ของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย

            ทั้งนี้ ความสำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุข ความเจริญ ของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดี ที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts