มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 15
 
        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น
 
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานวิจัยนอกเหนือจากทำเพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการแล้ว ยังต้องสามารถสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ ประกอบกับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ชุมชนใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม นำเสนอผ่านสื่อหรือผลงานรูปแบบต่างๆ การจัดประชุมครั้งนี้ ยังคงดำเนินการจัดใน 2 รูปแบบ คือ Onsite และ Online เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวาง
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 15
 
       รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้
 
 
        นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Universitas MURIA KUDUS Indonesia และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Soft Power ไทยกับการท่องเที่ยว” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแบบ Onsite และภาคบรรยายแบบ Online ระดับชาติ จำนวน 114 บทความ และระดับนานาชาติ จำนวน 35 บทความ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics