“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
Spread the love

“ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา  รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

 

สุดปลื้ม “นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี” เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น จากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานออกแบบและวางผังอาคารสถานที่ หน่วยซ่อมบำรุงและอนุรักษ์พลังงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคสงขลา จาก นายวิเชฐ ส่องแก้ว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางสู่อาชีพ ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ดีใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ตนเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เมื่อปี พ.ศ. 2538-2540 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ที่เปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. แต่เดิมจะมีเฉพาะนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ปัจจุบันยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสงขลา วิทยาลัยแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมและสร้างชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้มีความรู้ด้านวิชาชีพไฟฟ้า สอนให้มีวินัย มีความรักความสามัคคีต่อสถาบันและรุ่นพี่รุ่นน้อง

“กราบขอบพระคุณแม่ที่แนะนำให้ผมได้ศึกษายังสถาบันแห่งนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมบ่มเพาะให้เดินในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต และขอขอบใจเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รัก ห่วงใย ช่วยเหลือกันตลอดมา” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics