รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (1 เม.ย 64) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้กล่าวว่าการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของนโยบายรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ อีกทั้งจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่พบปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกันกับประเทศมาเลเซีย มีช่องทางเข้าออกทางกฎหมาย และช่องทางธรรมชาติ  รวมถึงเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านทำให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพ ศึกษา และท่องเที่ยวทำให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ ในกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี และแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกล่อลวงมาเพื่อการค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงการผลิตสื่อลามกอื่นๆ เป็นจำนวนมาก สถานการณ์ค้ามนุษย์ของจังหวัดสงขลายังระบุได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะต้นทาง คือ ล่อลวงบังคับให้เด็กและผู้หญิงไปค้าประเวณีและบังคับใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซียลักษณะทางผ่าน คือ เป็นเส้นทางผ่านของการขนส่งผู้ต้องการทำงานใช้แรงงานที่เป็นชาวต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากการขูดรีด เรียกค่าไถ่ เพื่อเป็นค่าเดินทางเพื่อให้ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ยังมีกรณีหญิงไทยที่เดินทางมาจากภาคอื่นๆ ของประเทศเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศมาเลเซีย และลักษณะปลายทาง คือ มีการนำกลุ่มผู้ใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงมาค้าประเวณีหรือแสวงหาผลประโยชน์ในการบังคับใช้แรงงานและล่อลวงให้ค้าประเวณีในจังหวัดสงขลา

สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564 มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 33,234 คน แยกเป็นแรงงานฝีมือ/ชำนาญการ 1695 คน แรงงานไร้ฝีมือ 31,539 คน เป็นกลุ่ม 3 สัญชาติ ได้แก่เมียนมาร์ 27,455 คน ลาว 1,182 คน กัมพูชา 2,660 คน และชนกลุ่มน้อย 242 คน ซึ่งจากการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการไม่พบการกระทำผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว       ประชา-พงศ์ปณต/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts