มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและโครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ณ ห้อง IDC ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและโครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากนี้ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถสร้างชุมชนนวัตกรรม สำหรับเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยสำหรับสร้างชุมชนนวัตกรรมและนวัตกร อีกทั้ง เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  ซึ่งกิจกรรมในครั้งได้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
 
หัวข้อ “คุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง”  โดย ดร.อนุกูล เกียรติขวัญบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวข้อ “กฎหมาย หรือ พรบ. ที่เกี่ยวกับผึ้งชันโรง”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชน”  โดย อาจารย์วัชระ ชัยเขต หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ ศูนย์การเรียนรู้ผึ้งชันโรงของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และอาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาเรียนรู้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ HU Marketing Hub อีกด้วย
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics