มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ม.วิทยาศาสตร์ฯ ผิงตง ไต้หวัน ส่ง 15 อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย-การเรียนการสอน

มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ม.วิทยาศาสตร์ฯ ผิงตง ไต้หวัน ส่ง 15 อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย-การเรียนการสอน
Spread the love

มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ม.วิทยาศาสตร์ฯ ผิงตง ไต้หวัน ส่ง 15 อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย-การเรียนการสอน
 
 
             มรภ.สงขลา เยือนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง, ไต้หวัน หารือดำเนินกิจกรรมตาม MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในอนาคตอันใกล้ พร้อมนำ 15 บุคลากรสายวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในต่างประเทศ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล
 
 
               รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุคลากรสายวิชาการ มรภ.สงขลา จำนวน 15 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง, ไต้หวัน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในต่างประเทศ โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1. Department of Food Science 2. Department of Biomechatronics Engineering 3. Green Energy Greenhouse 4. Program of Artificial Intelligence and Mechatronics
 
 
            นอกจากนั้น รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา และผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในด้านพัฒนาโครงการทางวิชาการ การฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรเพื่อประโยชน์ด้านการสอน การวิจัย ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์ในการสร้างและขยายพันธมิตรในต่างประเทศ โดยยึดหลักการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา
 
            ทั้งนี้ การสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในต่างประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ทั้ง 15 คนของ มรภ.สงขลา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนการทำวิจัย และเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics