ศอ.บต. จัดอบรม “สานใจไทย สู่ใจใต้ “

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “
Spread the love

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ รุ่นที่ 38

        กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง  พร้อมให้โอวาทเยาวชน   โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ รุ่นที่ 38 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  โดยในวันนี้ (30 มีนาคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ   โดยมี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ สมาชิกชมรมเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ทั้ง  5 จังหวัด วิทยากร เจ้าหน้าที่ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก มาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และกลุ่มเป้าหมายเป็นครูพี่เลี้ยงเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เข้าร่วมในพิธี

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “

         โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการสำคัญตามดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการฯ และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และท่านอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 ปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว 37 รุ่น มีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ       “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ กว่าหมื่นคน สามารถสร้างเยาวชนที่เป็นต้นแบบที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายได้

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ รุ่นที่ 38

           โดยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง พร้อมให้โอวาทเยาวชน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน จชต.   ให้เป็นพลังของแผ่นดินอย่างมีคุณภาพ   เพื่อให้น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม เตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมสิ่งดีๆ นำเสน่ห์ของ จชต. ไปฝากให้พี่น้องในภาคกลางได้รับรู้ถึงความดีงาม มีน้ำใจ รอยยิ้มที่สดใส เป็นมิตรภาพของชาวใต้

         เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะน้องๆ เยาวชน เป็นสมาชิกที่มาจากครอบครัวจากชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม จำนวน 320 คน ที่จะเป็นน้ำดี อยากให้ทุกคนได้จดจำผู้มีพระคุณคือผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโครงการฯ นี้ คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษทั้งนี้ในพื้นที่ จชต. มีศักยภาพที่ดีมีความพร้อมทุกๆ อย่างและเชื่อมั่นว่าน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์กลับมาพัฒนาภาคใต้บ้านเรา โดยนำปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อปรับใช้ในการพัฒนา จชต. และสร้างพื้นที่สันติสุขท่ามกลางความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมได้ และขอให้เยาวชนยึดมั่นคำสอนของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่สอนไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” การรักษาความเป็นไทย และความเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง

             ด้าน ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 38 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่โครงการฯนี้ และได้รับความรู้ทักษะต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของต่างศาสนิกโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ได้เรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความกล้าแสดงออกได้แสดงศักยภาพของตนเอง และเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีในอนาคตต่อไป

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ รุ่นที่ 38

             ซึ่งภายในกิจกรรมระยะเวลา 3 วัน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เราคือพี่น้องสกุลเดียวกัน สายใจไทย สู่ใจใต้  หัวข้อ ภาวะผู้นำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม และการวิเคราะห์ตนเอง ทักษะทางวัฒนธรรม  รวมถึงกิจกรรมฐานพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการมีส่วนร่วม “ ฉันท์พี่น้องร่วมอุดมการณ์ “  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางอีกด้วย

ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ “ รุ่นที่ 38

อย่างไรก็ดี จากความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ และมีกิจกรรมจิตอาสาสร้างผลงานอย่างเป็นประจักษ์แก่สังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้ดี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts