ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.

ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.
Spread the love

ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.  หวังเชื่อมโยงด้านดนตรีสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 11.00 น. กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดนตรีไทย ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชนไทยพุทธถดถอยและชุมชนพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีสถานศึกษาเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ, นาทวี, เทพาและสะบ้าย้อย จำนวนรุ่นละ 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เซาท์เทอร์น แอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย  ศรีระแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายคอเล็ด เจะแว  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.

นายอำนวย  ศรีระแก้ว  กล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งที่ ศอ.บต. ต้องการคือ มิติของการพัฒนา โดยเฉพาะประชาชน ไม่ว่าใช้ชีวิตการเป็นอยู่ การสร้างรายได้แก่ประชาชน และการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชน สิ่งเหล่านี้ที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงการใช้เครื่องดนตรีของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากที่สุด สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล และเชื่อว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน พยายามอยากให้นักเรียนทุกคนรู้จัก และสามารถเล่นดนตรีอย่างถูกต้อง แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด และอุปกรณ์ที่หายาก จึงทำให้ ศอ.บต. เล็งเห็นความสำคัญ โดยได้นำครูในสถานศึกษามาอบรมให้ความรู้ด้านดนตรี และมอบอุปกรณ์ดนตรี เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ศอ.บต. อยากเห็นความสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นบุคลากรจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดย

รุ่นที่ 1 จากจังหวัดยะลาและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564      

 รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2564และ

รุ่นที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 – 9  เมษายน 2564

โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลจากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี จังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้และได้แสดงการเล่นดนตรีในครั้งนี้อีกด้วย

ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต. ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต. ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต. ศอ.บต. จัดอบรมทักษะด้านดนตรีไทยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาใน จชต.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts