พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา -ลาว

Spread the love

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายการค้าชายแดน นำผู้ประกอบการ กว่า 40 ราย จากกลุ่มจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา – สปป.ลาว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำผู้ประกอบการ กว่า 40 ราย จากกลุ่มจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา – สปป.ลาว เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการค้าชายแดน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ของกระทรวงพาณิชย์ และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มข้นอีกด้วย

โดยในช่วงเช้าของวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ทางคณะผู้ประกอบการได้ร่วมกันเข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การค้าชายแดนไทย – เมียนมา” โดย นายด่านศุลกากรแม่สาย ณ ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือเชียงแสน เพื่อทัศนศึกษาด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ด้วยการนั่งบนเรือเพื่อศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา – สปป.ลาว โดยใช้เรือกาสะลองคำ เพื่อศึกษาดูงานการขนส่งสินค้าทางน้ำเส้นทางแม่น้ำโขง ท่าเรือเชียงแสน (ไทย) – ท่าเรือบ้านโป้ง(เมียนมา) – ท่าเรือเมืองมอม (สปป.ลาว) พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “โอกาสและทิศทางการค้าชายแดนด้านภาคเหนือของไทย” โดยคุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดนอำเภอแม่สาย และหัวข้อ “แม่น้ำโขงกับการค้าชายแดน” โดย คุณณัฐพล รัชตะศิลปิน ผู้จัดการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของอีกด้วย

จากนั้น ได้ร่วมกันเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาดูงานการค้าขายชายแดนไทย – ลาว ด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว” โดยนายด่านศุลกากรเชียงของ ที่ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออกสินค้าชายแดน ที่สถานประกอบการธุรกิจค้าปลึก-ค้าส่ง ระหว่างประเทศ บริษัท เลมอน-อินเตอร์เทรด จำกัด พร้อมฟังบรรยาย หัวข้อ “การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ชายแดน” โดย คุณสงวน ช้อนกลิ่นสกุล รองประธานหอการค้าาจังหวัดเชียงรายฝ่าย GMS/โลจิสติกส์ ที่มูลค่าทางการค้าและอัตราการเจริญเติบโต รวมถึงปัญหาและผลกระทบทางพาณิชยกรรมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽️🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/03/64

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts