คอหงส์จัดผู้สูงอายุดูงาน

Spread the love

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 450 คน และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน มีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมตามความสนใจ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาล นอกจากนี้ยังเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปทัศนศึกษาดูงาน ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics