ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล ผ่าน Data Center

ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลผ่าน Data Center
Spread the love

ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล

ผ่าน Data Center เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จชต.ว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ถือเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถทอดทิ้งได้ โดย ศอ.บต. ได้เร่งจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลในฐานระบบดิจิทัล โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ระหว่าง ศอ.บต กับ กรมสุขภาพจิต และ ศอ.บต. กับ กระทรวงศึกษาธิการ (7 ธันวาคม 2563) ที่ผ่านมา

เนื่องจาก ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) โดยมีการรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับผลกระทบ ในการจ่ายเงินเยียวยา จาก ศอ.บต. ตั้งแต่ปี 2547 และในอนาคตจะเพิ่มกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อที่จะเดินหน้าช่วยเหลือ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ เริ่มเบาบางลงตามลำดับ นับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เชื่อว่า 17 ปีที่ผ่านมานั้น พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ยังคงมีความบอบช้ำที่ไม่สามารถจะข้ามผ่านไปได้ เราต้องสูญเสียพี่น้องร่วมชาติ ทั้ง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่บริสุทธิ์กว่า 6,000 คน บาดเจ็บอีกกว่า 12,000 คน เป็นผู้พิการอีกจำนวน 863 คน ผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวน 38 คน

ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลผ่าน Data Center

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยต่ออีกว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานในการดูแลและให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบาดเจ็บ แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ภาครัฐได้มีการดำเนินการอย่างสุดความสามารถ รวมถึงยังมีการดูแลทายาทของผู้ที่สูญเสีย สนับสนุนและส่งเสริมทุนการศึกษาให้จนจบปริญญาตรีหรืออายุ 25 ปีบริบูรณ์ ตลอดจนยังมีทุนในการดำรงชีพ ภายใต้หลักเกณฑ์การให้ช่วยเหลือเยียวยาที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่มอบเตียงที่ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลในพื้นที่ นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพราะเชื่อว่าจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังคงส่งผลถึงสภาพจิตใจ และความรู้สึก ของผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ในระยะยาว โดย ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางในการดูแล และสมานแผลกายและสมานแผลใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

อย่างไรก็ตามเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในแผ่นดินใต้ รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ไม่มีความเข้าใจ และมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ได้ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ขอให้ใช้แนวทางโดยสันติวิธี ลดความรุนแรง หันหน้าเข้าหากัน คลี่คลายปัญหาด้วยการหารือซึ่งกันและกัน และร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง เพราะเชื่อว่านั่นคือหนทางที่ดีที่สุด ที่จะนำความสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts