มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

มรภ.สงขลา จัดอบรมนำนวัตกรรม AI พัฒนางานวิจัย ปูทางสู่การตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ ปั้นผลงานวิชาการคุณภาพสู่สากล

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AI เพื่องานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและคณาจารย์ในการทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีนักวิจัยและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 150 คน ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการนำนวัตกรรม AI มาใช้พัฒนางานวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสู่สากล

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากร ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการเขียนบทความวิจัย นอกจากนั้น ยังมีการฝึกปฏิบัติการให้นักวิจัยและคณาจารย์ได้ลองใช้เครื่องมือ AI ด้วยตนเองในสถานการณ์จำลอง พร้อมรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยใช้ AI พัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ กล่าวว่า การนำ AI มาใช้ในงานวิจัยจะช่วยให้กระบวนการทำวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากร ขณะเดียวกันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วย เราตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจาก มรภ.สงขลา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติมากขึ้น ดังนั้น การนำ AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics