นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนสวนมะพร้าว

Spread the love

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนชุมชนสวนมะพร้าว เน้นทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้ตรงจุดและทันท่วงที ตามนโยบายสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยาง


วันที่ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 16.30 น. ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนสวนมะพร้าว ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องในการทำงานเชิงรุก ที่เข้าถึงประชาชนในสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน คูระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านบริการสาธารณสุข การดูแลเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชน โดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts