ศอ.บต. แถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Spread the love

วันพฤหัสที่  13 กันยายน  2561 เวลา 14.00 น.   ที่หอประชุมชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา  นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  ชูเมือง  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต.     และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน      ประจำปี 2561  โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้

          สำหรับการแถลง เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” ( หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ) และพระราชทานพระราชานุยาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย  โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้นเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างใกล้ ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโครงการพาคนกลับบ้าน ที่ถือเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอได้มีหลักประกันในการไม่กลับไปสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนการเดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน รวมถึงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว 699 ราย

          อย่างไรก็ตามในการแถลงข่าว เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ย้ำว่าหลังจากนี้ ศอ.บต. ยังคงเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยยึดหลักการที่ว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          สำหรับนิทรรศการที่มาจัดแสดงในการแถลงข่าวครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 นิทรรศการ ประกอบด้วย   

โครงการรถยนต์พระราชทาน “สิริเวชยาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”  

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุข 

โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตามนโยบาย “ประชารัฐ” และอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ 9 เด่น 10 ดี คนเยียวยาต้นแบบ

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรมในการร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ สู่ทะเบียนราษฎร์ รับรองคนไทย

โดยโครงกันทั้งหมดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัยและที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics