คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ลงMOUด้านแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู

Spread the love

       วันที่ 13 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ระหว่างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม นามเสน รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
 

        ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยศักยภาพทรัพยากรที่มีร่วมกันของแต่ละฝ่าย หารือร่วมกันในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้นำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีแผนความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปีงบประมาณ 2563 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูใน  4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
  1. ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
  1. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
  2. ให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”                              
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics