มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ปี 2

Spread the love

มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ปี 2

               เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลั งงานแสงอาทิตย์ ปีที่ 2 ปลื้มชุมชนเข้าอบรมคับคั่ง พร้อมฝากให้ช่วยออกแบบอุปกรณ์ ราคาถูกลง เน้นประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร

             ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิ ชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็ นแนวทางที่ได้รับความสนใจ และตอบโจทย์ด้านพลั งงานทดแทนในประเทศไทยที่มี แสงแดดตลอดปี สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้ งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคเกษตร เพื่อต่อยอดสู่การทำระบบประหยั ดพลังงานในฟาร์มและพัฒนาสู่ Smart farm ได้ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจัดอบรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้ นแบบของการส่งเสริมการนำพลั งงานทดแทนและเทคโนโลยีการจั ดการพลังงานมาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่ วยให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่ างเป็นรูปธรรม ทั้งยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน

             ดร.กันตภณ กล่าวว่า ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่ งเดิมตั้งไว้ 20 คนนั้น มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่ วมอย่างล้นหลามจนต้องเพิ่มเป็น 48 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปซึ่งหลังเสร็จสิ้ นการอบรมทางคณะทำงานได้สรุปผลคว ามสำเร็จของการบูรณาการการบริ การวิชาการแก่สังคม พบว่าผู้เข้าอบรมสามารถเข้ าใจเนื้อหาได้ดี มีระดับความรู้ความใจสูงขึ้น และต้องการให้จัดโครงการโดยเน้ นประยุกต์ใช้งานในภาคการเกษตร การใช้แอบพลิเคชั่นและโซล่ารู ฟทอป และอยากให้เพิ่ มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้นด้วย

            ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะว่ าอยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก เพราะได้ลงมือฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ที่สำคัญ อยากให้ มรภ.สงขลา ดำเนินโครงการนี้ในระดับชุ มชนเพิ่มขึ้น และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยากให้ออกแบบอุปกรณ์ให้ มีราคาถูกลง เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้ ทั่วถึง ซึ่งหลังจากนี้ 3 เดือนทางคณะฯ มีแผนที่จะติดตามพฤติกรรมการใช้ พลังงานและการนำระบบพลั งงานทดแทนไปใช้ โดยนำผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่ อปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งหากพฤติกรรมของผู้เข้ าอบรมไม่เปลี่ยนไปก็จะแนะนำเป็ นกรณีไป” รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics