โครงการ “TRANSFer”

Spread the love

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทำงาน เพื่อพัฒนานโยบายและดำเนินงานด้านการป้องกันสภาพภูมิอากาศและการคมนาคมแห่งประเทศไทย โครงการ “TRANSFer” ดำเนินโครงการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation :GIZ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International Climate Initiative) TRANSfer เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการจัดการระบบขนส่งของเมือง มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดำเนินนโยบายการขนส่งเมืองอย่างยั่งยืนในเมืองรองของประเทศไทย และการพัฒนาโครงการลดมลพิษทางอากาศภาคขนส่ง ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล และ Mr.Frederik Strompen ตัวแทนจาก GIZ ประจำประเทศไทย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts