ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้

ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้
Spread the love

ม.ทักษิณ โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดเสวนาออนไลน์ “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ” พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.พัทลุง

ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้

วันที่ 27 ธันวาคม  2564 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเสวนาออนไลน์เรื่อง “ทิศทางพืชสมุนไพรไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัทลุงและเศรษฐกิจชาติ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา

นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย

นายสมคิด สงเนียม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ดำเนินการเสวนา

ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้
นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “ศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมจีไอ (GI) ภาคใต้ตอนกลางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน” ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้
และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “ศูนย์เรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้” ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณจัดเสวนาออนไลน์และMOUพืชกระท่อมจีไอ (GI) พืชสมุนไพรอัตลักษ์ภาคใต้
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนลงนามมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Live ทางเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/a9e_3ANL18/

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics