มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ” “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  
สืบทอดอุดมการณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

 

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

                มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะวันราชภัฏ น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9   พระราชทานนามและพระราชลัญจกรประจำพระองค์ มอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีราชภัฏ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย สืบทอดอุดมการณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

                ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประมาณ 1,200 คน ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคุณอันประเสริฐ และเป็นการสืบทอดอุดมการณ์ของชาวราชภัฏ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เกิดความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

                ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ความปีติยินดีของชาวราชภัฏเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “พระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้ใช้มาตราบทุกวันนี้ และในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทรงลงพระปรมาภิไธย ยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

                ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า คำว่า “ราชภัฏ” ตามความหมายในพจนานุกรม แปลว่า “ข้าราชการ” โดยนัยหมายถึงปราชญ์ของพระราชา เพราะผู้ที่จะสามารถรับใช้เบื้องพระยุคลบาทจะต้องเป็นผู้รอบรู้ มีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีความหมายที่กินใจว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ชาว มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบไป

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

                อาจารย์จิรภา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการทำพิธีถวายราชสักการะฯ แล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ มรภ.สงขลา ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีราชภัฏ” ประเภทอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียนประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางภัชลี สุดเอื้อม ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายกิตติ สังข์ศิริ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย และ นายญาณวุฒิ หิรัญชาติ นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ยังได้กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตน

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ” มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ” มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts