HATYAI  POLL เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์ 64 ในสถานการณ์โควิด-19”

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL

เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์ 64 ในสถานการณ์โควิด-19”

                หาดใหญ่โพล   โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับวันวาเลนไทน์  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้  จำนวน 400 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์  ระหว่างวันที่  7-12 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

                กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.75)  อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี (ร้อยละ 38.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ  31-40 ปี (ร้อยละ 32.00) และช่วงอายุ  41-50 ปี (ร้อยละ 14.00) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 44.00)  และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา มากที่สุด (ร้อยละ 58.00) รองลงมา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 12.25 และ 10.75 ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย   ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.25 อวยพรหรือบอกรักแก่คนรักผ่าน Facebook/ Line/twitter ในวันวาเลนไทน์ รองลงมา เป็นการบอกรักด้วยตนเอง (ร้อยละ 31.25) และบอกรักผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 6.25) ตามลำดับ

ส่วนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.75 ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มากที่สุด รองลงมา ซื้อผ่านห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 31.25) และไม่ได้ซื้อสินค้าในวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 25.00) ตามลำดับ

ส่วนกิจกรรมที่ทำให้คนรัก คือรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว มากที่สุด  (ร้อยละ 56.25) และการเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 18.75) ตามลำดับ  ส่วนค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์  ประชาชนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 960 บาทต่อคน  

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.25  เลือกดาราคู่เป็น “พี่ตูน-ก้อย” เป็นคู่รักต้นแบบมากที่สุด รองลงมา คือ ณเดชน์-ญาญ่า (ร้อยละ 15.75 ) และชมพู่ อารียา- น็อต (ร้อยละ 12.50)  ตามลำดับ  ส่วนดาราฝ่ายชายที่ต้องการวีดีโอคอลในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 16.75)  คือ  “ณเดชน์ คูกิมิยะ ”  รองลงมา เป็น ไบร์ท วชิรวิชญ์  (ร้อยละ 15.00) และหมาก ปริญ (ร้อยละ 12.50) ตามลำดับ    ส่วนดาราฝ่ายหญิงที่ต้องการวีดีโอคอลในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 25.75)  คือ “ อั้ม พัชราภา”  รองลงมา เป็น ญาญ่า (ร้อยละ 14.75)  และชมพู่ อารียา (ร้อยละ 12.50) ตามลำดับ    

ส่วนนักการเมือง  ที่ต้องการวีดีโอคอลในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด  คือ  “ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”  (ร้อยละ 42.50)     รองลงมาเป็น คุณอนุทิน ชาญวีรกุล  (ร้อยละ 18.00)  และคุณชวน หลีกภัย (ร้อยละ 12.50) ตามลำดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts