เลขาธิการ ศอ.บต.ปิดกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทยฯ

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต.ปิดกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทยฯ

โรงเรียน ตชด.จชต. เน้นย้ำ “ภาษาคือโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอนาคต ”

เมื่อวันที่ (29 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงแรมริเวอร์ลีฟวิ่งเพลสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ” โดยมี นายประเวศ หมีนเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ยศวริศสกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการปฏิบัติงานของวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โดยการพัฒนาทักษะการใช้หลักภาษาไทยที่ถูกต้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 รวมทั้งทักษะการใช้โปรแกรม Zoom เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โดยในวันที่ 26  พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนการสอน”กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูใหญ่ บุคลากร วิทยากรผู้สอนภาษาไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 59 คน และในส่วนของวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน 35 คน และผู้ที่อยู่ในบัญชีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จำนวน 18 คน

       ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ภารกิจวิทยากรครูสอนภาษาไทยฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของการพัฒนาภาษาไทยในโรงเรียน ตชด.เพื่อให้น้องๆ นักเรียนสามารถสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียนได้ให้มีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะภาษาคือโอกาสของมนุษย์ที่เป็นภาษาราชการเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ซึ่งโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ จชต.มี 18 แห่ง มีเด็กนักเรียนกว่า 2,000 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างโมเดลของวิทยากรครูสอนภาษาไทยที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างเด็กนักเรียนที่เก่งภาษาไทยและขยายอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวความรู้สึกว่า ต้องขอขอบคุณ ทาง ศอ.บต.และคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาไทย ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้นำสิ่งที่ได้ในครั้งนี้ไปถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้องต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts