นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้า 6 รางวัล จาก สสอท.

Spread the love

           

            สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 โดยปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ดังนี้  นางสาวอภิวรรณ  ยอดมงคล ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นางเรวดี สุขชุม ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นายประชา แซ่เซ็น  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และ นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ  ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            นอกจากนี้ นักศึกษาจาก ม.หาดใหญ่ ยังคว้าอีก 2 รางวัล จาก สสอท. ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ “นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?”  โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน จากชื่อผลงาน  “สละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริง”  และรางวัลชมเชย อันดับ 4 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากชื่อผลงาน “The Positive Energy”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts