อบจ.สงขลา ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอบจ.สงขลา ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2563

Spread the love

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
3.2 ประกาศ ก.จ.จ สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
3.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติรชการ เพื่อประกอบการพิจรณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
3.4 ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีทั้งหมด 15 ราย ดังนี้ 1.) โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จำนวน 8 ราย 2.) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จำนวน 7 ราย 3.) มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนูญ สายอ๋อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาะตัวพิทยาสรรค์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1) การกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปึงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts