อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”

Spread the love

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” รองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City

          วันที่ (21 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” ในเมืองสงขลา นับว่ามีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและการคมนาคมของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาจำนวนมาก ตามแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา กำหนดให้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ /สข.553 (บางสวน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา เพื่อนันทนาการ หรือเกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นปอดของเมืองสงขลา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ รับทราบถึง 1.เหตุผลความจำเป็น 2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.สถานที่ที่ดำเนินการโครงการ 4.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ และ 5.ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลา ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

          ด้าน นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” ในวันนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีลานกีฬาเพื่อนันทนาการ กีฬาเอ็กซ์ตรีม เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมการนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่ด้านการกีฬา การออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City ส่งเสริมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” ในวันนี้ เป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ และเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการก่อสร้างการดำเนินการโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยอาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts